improv\ing

improv\ing 2

improv\e

________

(f c d a g #   –  f natural)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(f c d a g #   –  f natural)

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(f c d a g #   –  e natural)

____________

(f and c #)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

f#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

f#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

 

(b d e a  flat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

b flat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

f#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

f#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

b flat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

(f c d a g #   –  f natural)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

f#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(f and c and g #)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

(f and c#)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

 

(f and c#)

 

 

 

 

 

________

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

c

___________

c

 

 

 

_______

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

 

 

 

 

_______

c

 

 

 

 

 

 

 

________

key: c

_______

b flat major (b and e flat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

(f #)

 

 

 

 

 

 

_______

(f and c #)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

c

________

(b flat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

(f and c #)

 

_______

________

c

________

(b and e flat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

(f#)

 

 

_________

(f#)

_________

(f#)

_______

(f and c and g #)

__________

(f #)

________
c

_______

(f g a c d #   – e natural)

_______

f #

_______

(f g a c d #   – e natural)

 

________

(b and e flat)

________

c

________

c

________

 

f#

___________

(f and c #)

____________

(f and c#)

____________

(b flat)

____________

 

_______

_______

_______

_______

_______

low notes – et al.. [https://www.youtube.com/watch?v=DmZlztub4tM]